kro: duai: muak see aak

duai: muak see aak. nyeum: sael: rap tuanx ngaw:. i meux ma pax pee seem: ma ngang: tee chee: lawng khaao duai: muak see aak kaw lup  khel: peen: ngaw:. ko: a ninx pax pap , pax tee nyaai:, pax pum, pax pheng:, pax taen yin: phax caox ye chux, pax teung:  caam: liik,  ma no: to: duai: muak no: tiamx un: neen:. 

Verse of the day

ငါတို့သည် ညီအစ်ကိုချင်းတို့ကို ချစ်သောကြောင့်၊ သေခြင်းမှ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကိုယ်ကူးမြောက် သည်ကို ကိုယ်သိရကြ၏။ မိမိ ညီအစ်ကိုကို မချစ်သောသူသည် သေခြင်း၌တည်၏။

1 John 3:14
pum

kii ma no: tam cheeng:

pum
  1. kaang: ic duai: muak see aak
pum

phal: ma no: thu sak

pum

van: mae

Share