မုစအက် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပုံများ

taan: khrit see mat
bangx ma pok
bangx ma pok
taan: khrit see mat
မုစအက် ရိုးရာ

မုစအက်(လွယ်)ရိုးရာကောက်သစ်စားခြင်း

နောင်ပေါက်အသင်းတော်

(၂၀၁၉)

မုစအက် ရိုးရာ

မုစအက်(လွယ်)ရိုးရာကောက်သစ်စားခြင်း

နောင်ပေါက်အသင်းတော်

(၂၀၂၀)

ပုံ

      မုစအက်(လွယ်)ရိုးရာကောက်သစ်စားခြင်း

နောင်ပေါက်အသင်းတော်

     ( ၂၀၂၁)

ပုံ

ဘိုင်းငင်စဉ်နှင့်ဝါလုပ်သည့်လေး

ပုံ

ရိုးရာအထည်ရက််သည့်ရက်ကန်းစင်

ပုံ

မုစအက်(လွယ်)လူမျိုးများ၏ရိုးရာအထည်များ

ပုံ

မုစအက်(လွယ်)လူမျိုးများ၏ရိုးရာအစားအစာ

ပုံ

မိခင်များနေ့(နောင်းပေါက်အသင်းတော်)

yax

မိခင်များနေ့(ဟေရမုန်အသင်းတော်)

ruanx

အကတင်ဆက်ခြင်း(မိခင်များနေ့)

khaai: khaaoq mai 2023

ကောက်သစ်စား

khaai: khaoq mai 2023

ကောက်သစ်စား

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.